Deklarata për mediat e Nënkryetares së LSI Tiranë, Brisida Shehaj

Të nderuar qytetarë,Disa ditë më parë Lëvizja Socialiste për Integrim paraqiti me fakte sesi shteti vihet në dispozicion të familjarëve.Ne denoncuam faktin që biznesi i Drejtoreshës se Përgjithshme të Tatimeve kryente veprime antiligjore në disa institucione shtetërore.Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve bënte nul dhe shkresat e dala nga institucioni që ajo vetë drejton.Dhe pse kompania rezultonte nën sekuestro nga tatimet ajo u lejua të tjetërsonte aksionet.Dhe sot që flasim kompania vazhdon të jetë në listën e debitorëve.Sipas parashikimit të nenit 89 pika 2 të Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar saktësohet se:Nëse tatimpaguesi nuk përdor të drejtën e ankimit dhe nuk paguan detyrimin tatimor, administrata tatimore duhet ta mbledhë tatimin, duke përdorur njërën ose disa prej mënyrave, të parashikuara në këtë kre.Nenit 91 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar ku saktësohen se:1. Nëse tatimpaguesi nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e tatimpaguesit. 2. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale.Dhe shkresa tip që po ju paraqesim sot përmban këto dispozita ligjore që sapo cituam më lart.Çdo pretendim fals i ngritur rrëzohet nga ligji i cili shprehet shumë qartë.Në Nenin 77 pika 8, të Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar saktësohet se:Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore, në përputhje me nenin 91, të këtij ligji, pavarësisht nga lidhja e marrëveshjes së pagesës me këste, administrata tatimore, për të siguruar pagesën e detyrimit tatimor nuk heq dorë nga kjo masë. (Pra nga barra siguruese në QKB)Veç shkeljeve të neneve të ligjit organik Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë

Related Posts

Kategorite

BIoscalin