*Queer: Një fjalë që përdoret në mënyra të ndryshme dhe do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm.

1) Tërheqja për njerëz të shumë gjinive.

2) Mospërshtaje ndaj normave kulturore rreth gjinisë dhe / ose seksualitetit.

3) Një term i përgjithshëm që u referohet të gjithë njerëzve jo-heteroseksualë.